PDF Друк
Послуги > Системи менеджменту підприємствами > Державна науково-технічна політика

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА


       Нині в Україні доступні сучасні методології, програмне забезпечення, засоби обчислювальної та інформаційно-комунікаційної техніки для впровадження таких систем. У той же час серйозних успіхів у цьому напрямку, особливо у державному секторі економіки, ще мало. Головні причини низької ефективності вітчизняних інтегрованих систем управління (ІАСУ) підприємствами такі:
 • неоптимальність існуючих бізнес-процесів та їх невідповідність стратегічним цілям підприємств (комп`ютеризація «хаосу» в управлінні);
 • відсутність «системного підходу» при реалізації систем управління;
 • невиправдані очікування від використання закордонних технологій без їх адаптації та підтримки, що викликане низькою поінформованістю керівництва підприємств;
 • низький рівень менеджменту проектами створення ІАСУ.
Це призводить до:
 • високого відсотку неуспішних проектів;
 • невмотивованого завищення вартості проектів;
 • невиправданого дублювання робіт;
 • невідповідності ІТ вимогам українського законодавства;
 • несанкціонованих витоків технологічної та комерційної інформації підприємств;
 • дискримінації передових вітчизняних розробок.
      Враховуючи багатоплановість проблеми створення ефективних інтегрованих систем управління підприємствами, потрібне проведення державою технічної політики, суть якої — у створенні правового поля, яке захищає інтереси всіх суб`єктів ринку ПП, створення повної сучасної національної бази стандартів, орієнтації освіти у сфері ІТ на потреби реального сектору економіки, узагальнення і поширення передового досвіду у сфері використання ІТ, а також у координації розроблень, сертифікації, локалізації і впровадженні програмних рішень для бізнесу, підвищення рівня менеджменту проектами, підвищення кваліфікації персоналу підприємств державного сектору економіки.

        З метою забезпечення проведення єдиної науково-технічної політики у галузі створення нових та модернізації існуючих автоматизованих систем управління (АСУ) підприємствами рішенням Колегії Мінпромполітики України від 25 квітня 2006 р. № 6/3-а визначено головну організацію Мінпромполітики України з питань науково-технічного забезпечення за напрямком «Інформаційні технології з охопленням проблематики систем управління різного рівня — електронного уряду, систем електронного документообігу, автоматизованих систем управління підприємствами» — Український науковий центр розвитку інформаційних технологій — УкрНЦ РІТ.

      У план робіт УкрНЦ РІТ РІТ з огляду на такі його функції включені:
 • вивчення та узагальнення інформації про стан АСУ великих державних підприємств і корпорацій та розроблення рекомендацій щодо їх розвитку;
 • розроблення вимог до створення інтегрованих АСУ підприємствами з урахуванням вимог законодавства України, директивних документів органів державного управління та нормативно-технічних документів (ДСТУ та інші);
 • проведення навчання провідних фахівців підприємств з тематики АСУП;
 • проведення науково-практичних конференцій «Методології та стандарти в проектах сучасних АСУ підприємствами» та «Інформаційні технології як фактор підвищення ефективності систем менеджменту якістю»
 • створення web-порталу з тематики: «АСУ підприємствами і корпораціями»
 • сертифікація ІТ, локалізованих для використання в Україні
 • науково-технічна експертиза та технічний аудит проектів створення інтегрованих систем управління і діючих АСУП
 • виконання поточних доручень Мінпромполітики України згідно з Положенням про головну організацію.
      Виконуючи ці плани з метою вивчення стану АСУ УкрНЦ РІТ виконав анкетування великих підприємств Мінпромполітики, проаналізував і узагальнив його результати та розробив обгрунтовані рекомендації Міністерству щодо проведення науково-технічної політики у цій сфері.
      
      УкрНЦ РІТ разом з Міністерство промислової політики України провів науково-практичну конференцію "Інформаційні технології - інструмент підвищення конкурентоздатності підприємств»

      Низці підприємств Мінпромполітики (зокрема, ДП АНТОНОВ, Нікопольський трубний завод) були надані послуги з тематики створення інтегрованих систем менеджменту.     

     За прямими договорами з підприємствами та компаніями реального сектору економіки України УкрНЦ РІТ надає послуги з технічного аудиту, реінженірингу бізнес-процесів, підготовки тендернихі технічних вимог до стандартних програмних "рішень" та супроводу проектів створення/модернізації інтегрованих АСУ.